ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱԴՊՐՈՑ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաստատված է «Մխիթար Սեբաստացի»

կրթահամալիրի կառավարման խորհրդի

2018թ. սեպտեմբերի 26-ի նիստում

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Կրթահամալիր) մարզադպրոց ուսումնական կենտրոնը (այսուհետ՝ կենտրոն) կրթահամալիրի մասնաճյուղ է:

2. Կենտրոնի ղեկավարին (այսուհետ՝ Ղեկավար) կրթահամալիրի տնօրենի (այսուհետ՝ Տնօրեն) ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ):

3. Կենտրոնը իրավաբանական անձ չէ, չունի առանձին հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ:

4. Կենտրոնը Կրթահամալիրի կողմից լիազորված է իրականացնելու կրթահամալիրի գործունեության առարկայից, նպատակներից և խնդիրներից բխող գործունեություն:

5. Կենտրոնի կանոնադրությունը և դրա փոփոխությունները Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը:

6. Կենտրոնը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, Կրթահամալիրի և կենտրոնի կանոնադրություններով:

7. Կենտրոնը կարող է ունենալ չկոդավորված կնիք, ձևաթուղթ և խորհրդանիշ:

8. Կենտրոնն ունի էլեկտրոնային բլոգ, որը գործում է որպես Կենտրոնի պաշտոնական տեղեկատվական օրգան, զանգվածային լրատվական միջոց։

9. Կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, կրթահամալիրում սահմանված կարգով կարող է համագործակցել այլ հաստատությունների, (այդ թվում՝ օտարերկրյա) և կազմակերպությունների հետ:

II. ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՆ

10. Կենտրոնի գործունեության առարկան հանրակրթական, նախամասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, արտադպրոցական (նախասիրական, լրացուցիչ) հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացումն է:

11. Ուսումնական կենտրոնի գործունեության նպատակներն են`

· կրթահամալիրի դպրոցների, քոլեջի ուսումնական պլաններով որոշված ֆիզիկական կուլտուրա և անվտանգ կենսագործունեություն բնագավառի դասընթացների կազմակերպումը.

· սովորողների և ուսուցիչների ուսումնական-մարզական հավաքների, աշխատանքների կազմակերպումը

· սովորողների և մեծահասակների լրացուցիչ կրթության կազմակերպումը.

· մրցումների, մրցաշարերի կազմակերպումը։

12. Ուսումնական կենտրոնի խնդիրներն են.

· ֆիզիկական կուլտուրա և անվտանգ կենսագործունեություն բնագավառի դասընթացների հեղինակային ծրագրերի մշակումը և կազմակերպումը.

· տարբեր մարզաձևերի լրացուցիչ կրթության կազմակերպում։

III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

13. Կենտրոնի կառուցվածքը Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը: Իր կանոնադրական նպատակները և խնդիրները լուծելու համար կնտրոնն ունի մարզադաշտեր, մարզասրահներ, լողավազան՝ մայիս-հոկտեմբեր ամիսների նաև բացօթյա:

14. Հանրակրթական դասընթացները կազմակերպվում են ըստ կրթահամալիրի դպրոցների դասացուցակների: Մասնագիտական ուսուցումը կազմակերպվում է ըստ քոլեջի դասացուցակի:

15. Կենտրոնի դասավանդողները կրթահամալիրի մանկավարժական աշխատողներն են:

16. Լրացուցիչ կրթությունը կազմակերպվում է ուսումնառության պայմանագրի համաձայն:

IV. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

17. Կենտրոնի ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնում է Ղեկավարը:

18. Կենտրոնի ղեկավարը`

· կազմակերպում և ղեկավարում է կենտրոնի ընթացիկ գործունեությունը.

· Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում կենտրոնի զարգացման ծրագիրը.

· համակարգում է կենտրոնի կազմում գործող մարզական ակումբների աշխատանքը.

· վերահսկողություն է իրականացնում կենտրոնի ինքնասպասարկման աշխատանքների կազմակերպմանը.

· հետևում է պարտադիր գործածության երաշխավորված փաստաթղթերի վարմանը և պահպանմանը.

· սահմանված կարգով ներկայացնում է կենտրոնի գործունեության կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունները.

· օրենքով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, Խորհրդի, Տնօրենի որոշումների, այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար.

· կենտրոնի աշխատանքները կազմակերպելու համար Տնօրենին առաջարկություն է ներկայացնում աշխատող ընդունելու մասին.

· կատարում է Տնօրենի հանձնարարություններ։

19. Ղեկավարի բացակայության դեպքում, Տնօրենի որոշման համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ:

V. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

20. Տնօրենը կրթահամալիրին օգտագործման հանձնված և կրթահամալիրի սեփականություն հանդիսացող գույքից ամեն տարի կենտրոնին հատկացնում է գույք, միջոցներ:

21. Կենտրոնի ղեկավարը պատասխանատու է կենտրոնին հանձնված տարածքի, գույքի, սարքերի պահպանման և խնամքի համար:

22. Կենտրոնի ֆինանսական միջոցները գոյանում են պետական հատկացումներից, լրացուցիչ կրթության վարձավճարներից, նվիրատվություններից, առանձին անհատների, կազմակերպությունների ներդրումներից:

23. Կենտրոնի ֆինանսական հաշվառումը կատարում է կրթահամալիրի հաշվապահությունը:

Advertisements

Սեպտեմբերի 18

Սեպտեմբերի 18-ի մանկավարժական հավաքի քննարկվող կետերը՝

 • Աշնանային ռազմամարզական ճամբար Արատես դպրական կենտրոնում և Ժայռ ռազմամարզական ճամբարում
 • <<Վահան Ասատրյան>> մրց՝աշար
 • Ֆուտբոլի մրցաշար
 • Նոր բարձրունքների ուսումնասիրություն և հաղթահարում

Դահլիճների զբաղվածություն 2019-20թ

Դահլիճների զբաղվածություն 2019-20թ.

 Վահան Ասատրյան մարզադահլիճ
9.20-10.05 10:10-10:55 11:05-11:50 11:55-12:40 12.40-12.55 12.55-13.35 13.40-14.20 14.25-15.05 15.00-16.30 16.30-20:30
երկուշաբթի Արևելյան դպր. 4-3րդ դաս. Արևելյան դպր. 4-1րդ դաս. բասկետբոլ ավագ դպրոց 10-րդ դաս բասկետբոլ ավագ դպրոց 10-րդ դաս բասկետբոլ. միջին դպրոց   6-րդ դաս. բասկետբոլ ավագ դպրոց 9-րդ դաս. բասկետբոլ ավագ դպրոց 9-րդ դաս. հանդբոլի երկարացված օրվա պարապմունք վոլեյբոլ   լրացուցիչ պարապմունք
երեքշաբթի Արևելյան դպր. 4-1րդ դաս. Հանդբոլ   Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ Հանդբոլ   Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ բասկետբոլ. միջին դպրոց   6-րդ դաս. բասկետբոլ. միջին դպրոց   6-րդ դաս. բասկետբոլ. միջին դպրոց   7-րդ դաս. հանդբոլի երկարացված օրվա պարապմունք բասկետբոլ լրացուցիչ պարապմունք
չորեքշաբթի բասկետբոլ ավագ դպրոց 12-րդ դաս բասկետբոլ ավագ դպրոց 12-րդ դաս բասկետբոլ ավագ դպրոց 11-րդ դաս բասկետբոլ ավագ դպրոց 11-րդ դաս բասկետբոլ. միջին դպրոց   7-րդ դաս. բասկետբոլ. միջին դպրոց   7-րդ դաս. բասկետբոլ ավագ դպրոց 9-րդ դաս. վոլեյբոլ   լրացուցիչ պարապմունք
հինգշաբթի Արևելյան դպր. 4-3րդ դաս. Հանդբոլ   Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ Հանդբոլ   Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ բասկետբոլ. Քոլեջ բասկետբոլ. Քոլեջ բասկետբոլ. միջին դպրոց   8-րդ դաս. հանդբոլի երկարացված օրվա պարապմունք բասկետբոլ լրացուցիչ պարապմունք
ուրբաթ Արևելյան դպր. 4-2րդ դաս. Արևելյան դպր. 4-2րդ դաս. բասկետբոլ ավագ դպրոց 11-րդ դաս բասկետբոլ ավագ դպրոց 10-րդ դաս բասկետբոլ. միջին դպրոց   8-րդ դաս. բասկետբոլ. միջին դպրոց   8-րդ դաս. վոլեյբոլ   լրացուցիչ պարապմունք
շաբաթ
Մեծ մարմնամարզության սրահ
9.20-10.05 10:10-10:55 11:05-11:50 11:55-12:40 12.40-12.55 12.55-13.35 13.40-14.20 14.25-15.05 15.30-20.30
երկուշաբթի Արևելյան դպր. 4-5րդ դաս. Արևելյան դպր. 4-5րդ դաս.  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
երեքշաբթի  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
չորեքշաբթի Արևելյան դպր. 4-5րդ դաս. Արևելյան դպր. 4-5րդ դաս. ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 11-րդ դաս  միջին դպրոց   7-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս. ավագ դպրոց 9-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
հինգշաբթի Արևելյան դպր. 1-րդ դաս. Արևելյան դպր.2-րդ դաս. Արևելյան դպր.3-րդ դաս.  միջին դպրոց   8-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
ուրբաթ  ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   8-րդ դաս.  միջին դպրոց   8-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
շաբաթ
Սուսերամարտի դահլիճ
9.20-10.05 10:10-10:55 11:05-11:50 11:55-12:40 12.40-12.55 12.55-13.35 13.40-14.20 14.25-15.05 15.00-20.00
երկուշաբթի  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
երեքշաբթի  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
չորեքշաբթի ավագ դպրոց 12-րդ դաս ավագ դպրոց 12-րդ դաս ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 11-րդ դաս  միջին դպրոց   7-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս. ավագ դպրոց 9-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
հինգշաբթի  միջին դպրոց   8-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
ուրբաթ  ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   8-րդ դաս.  միջին դպրոց   8-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
շաբաթ
ֆուտբոլի մարզադաշտ
9.20-10.05 10:10-10:55 11:05-11:50 11:55-12:40 12.40-12.55 12.55-13.35 13.40-14.20 14.25-15.05 15.30-16.30
երկուշաբթի  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս. լրացուցիչ պարապմունք
երեքշաբթի Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ  Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս.
չորեքշաբթի ավագ դպրոց 12-րդ դաս ավագ դպրոց 12-րդ դաս ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 11-րդ դաս  միջին դպրոց   7-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս. ավագ դպրոց 9-րդ դաս.  երկարացված օրվա պարապմունք, լրացուցիչ պարապմունք
հինգշաբթի Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ քոլեջ քոլեջ  միջին դպրոց   8-րդ դաս.
ուրբաթ  ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   8-րդ դաս.  միջին դպրոց   8-րդ դաս.  երկարացված օրվա պարապմունք,լրացուցիչ պարապմունք
շաբաթ
 Սեբաստիա վոլեյբոլի ավազե մարզադաշտ
9.20-10.05 10:10-10:55 11:05-11:50 11:55-12:40 12.40-12.55 12.55-13.35 13.40-14.20 14.25-15.05 15.30-16.30
երկուշաբթի  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս.
երեքշաբթի  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս.
չորեքշաբթի ավագ դպրոց 12-րդ դաս ավագ դպրոց 12-րդ դաս ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 11-րդ դաս  միջին դպրոց   7-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս. ավագ դպրոց 9-րդ դաս.
հինգշաբթի քոլեջ քոլեջ  միջին դպրոց   8-րդ դաս.
ուրբաթ  ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   8-րդ դաս.  միջին դպրոց   8-րդ դաս.
շաբաթ
Թենիսի սրահ
9.20-10.05 10:10-10:55 11:05-11:50 11:55-12:40 12.40-12.55 12.55-13.35 13.40-14.20 14.25-15.05 15.30-16.30
երկուշաբթի  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս.  ավագ դպրոց 9-րդ դաս.
երեքշաբթի Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ  Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   6-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս.
չորեքշաբթի ավագ դպրոց 12-րդ դաս ավագ դպրոց 12-րդ դաս ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 11-րդ դաս  միջին դպրոց   7-րդ դաս.  միջին դպրոց   7-րդ դաս. ավագ դպրոց 9-րդ դաս.
հինգշաբթի Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ Միջին դպր. Ընտրություն հանդբոլ քոլեջ քոլեջ  միջին դպրոց   8-րդ դաս.
ուրբաթ  ավագ դպրոց 11-րդ դաս ավագ դպրոց 10-րդ դաս  միջին դպրոց   8-րդ դաս.  միջին դպրոց   8-րդ դաս.
շաբաթ

Օգոստոսի 21-29. մանկավարժական բաց հավաք

Օգոստոսի 21, 23 և 27-ին մանկավարժական բաց հավաք ընթացքում մարզական կենտրոնի քննարկվող թեմաները.

Օգոստոսի 21

 • Սեպտեմբերյան ճամբարների մարզական մասի արդյունավետ կազմակերպում
 • Բարձրունքի հաղթահարում. նոր երթուղիներ
 • Անհրաժեշտ մարզական գույքի ձեռք բերում, քննարկում

Օգոստոսի 23

 • Արտագնա ճամբարների կազմակերպում՝ Սևան, Արատես
 • Հոկտեմբեր ամին նախատեսվող հնգամարտի մրցաշարի կազմակերպում. քննարկում
 • Հնգամարտի ֆեդերացիաի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկվելիք թեմաները

Օգոստոսի 27

 • Մարզադպրոցի զարգացում
 • Լրացուցիչ կրթություն

 

Սեմինարավար՝ Միքայել Ղազարյան

 

Մարզական աշխատանքային հավաք հունիսի 17-21-ը

Աշխատանք մասնագիտական խմբով

Տևողությունը՝ 17.06.2019 — 21.06.2019
Մասնակիցներ՝ մարզիչներ
Աշխատանքի վայրը՝ Մայր դպրոց
Ժամը՝ 12․00-13.30

Աշխատանքային ուղղությունները

 • Մարզական գնահատման չափորոշիչները/ակտիվություն, ճամփորդություններ, հեծանվաարշավներ, ճամբարներ, բարձրունքի հաղթահարում, մասնակցություն մրցաշարերի այդ թվում միջազգային, ֆլեշմոբեր/
 • Սովորողի ճամփորդական ուսապարկը, անհրաժեշտ գույք-հանդերձանքը
 • Ուսումնական օրացույցում մարզական նախագծերի, միջոցառումների քննարկում, իրականացում

 

 

Ժայռ ռազմամարզական ճամբարի հերթափոխերի ցուցակ

9.06-11.06 Գոհար Եղոյան՝ Միջին դպրոց և Սոնա Փափազյան՝ Արևմտյան դպրոց
21.06-23.06 Կարինե Պետրոսյան՝ Քոլեջ
26.06-27.06 Իվետա Ջանազյան, Անահիտ Գևորգյան՝ Արևելյան դպրոց և Ստելլա Մնացականյան՝ Միջին դպրոց
27.06-29.06  Վարդան Կարապետյան՝ Ավագ դպրոց
7.08-10.08 Հասմիկ Պողոսյան՝ Հարավային դպրոց
12.08-17.08 Սոնա Փափազյան՝ Արևմտյան դպրոց

ժայռ ռազմամարզական ճամբարի հերթափոխ:

Սևանի Ժայռ ռազմամարզական ճամբար. Վրանային ուսումնական եռօրյա և հնգօրյա ճամբարներ

42918315_245380446126788_7344286190876491776_n

Ուսումնական ճամաբարը կազմակերպվում է Սևանի Ժայռ ռազմամարզական ճամբարում՝ կրթահամալիրի տնօրենի հրամանով:

Հրամանում նշվում են հերթափոխի ղեկավարի, ջոկերի ղեկավարների, բուժսպասարկողի, խոհարարի, մասնակիցների անունները, տրանսպորտային միջոցի տեսակը, պետական համարանիշը, վարորդի անունը, ազգանունը, հեռախոսի համարը, մեկնելու օրը, ժամը, վայրը, երթուղին և վերդառնալու օրը, ժամը, երթուղին, ճամբարի աշխատակարգը:

Ճամբարը վրանային է, սեփական խոհանոցով, ինքնասպասարկման բարձր մակարդակով:

Ճամբարին կարող է մասնակցել տասը տարեկանից բարձր տարիք ունեցող սովորողը Հայաստանի և արտասահմանի դպրոցներից, որ սահմանված կարգով ձեռք է բերում ճամբարի ուղեգիր: Ճամբարականը գալիս է սեփական քնապարկով:

Ճամբարի ուսումնական ուղղություններ են՝ բնապահպանական, ռազմամարզական, հայրենագիտական, արտակարգ իրավիճակների, ընթերցողական։ Ճամբարի աշխատակարգում՝

 • ամենօրյա մարմնամարզական պարապմունքներ՝ ներառյալ վազքը անհարթ տարածքով.
 • ամենօրյա լող Սևանա լճում.
 • ամենօրյա երեկոյան ընթերցում, քննարկումներ.
 • Ժայռ ռազմամարզական գոտուտարածքի խնամք
 • մեկօրյա քայլարշավ՝ Արեգունի.

Ժայռ ռազմամարզական ճամբարի կառուցվածք:

Ճամբարը տեղակայված է Սևանա լճի Արեգունու լեռների տակ: Ճամբարը ապահովված է խմելու ջրով, լվացարաններով, զուգարաններով, ցնցուղով, էլեկտրական հոսանքով: Ճամբարում գտնվում է զինվորական մեծ ճաշարան վրան՝ ապահովված աթոռ, սեղաններով լուսավորությամբ: Ճամբարականների սննդի պատրաստությունը ճամբարի ջոկատների պատասխանատուների միջոցով:

Օրվա կարգացուցակ

Օր առաջին

08:00 մեկնում

11:00 ժամանում

11: 00-12:00 իրերի տեղավորում, միջավայրի խնամք,

նախաճաշ  բրդուճներով

13:00-14:00 հանգստի ժամ

14:00-15:00 ընդմիջում

15:00-16:00 լող Սևանա լճում

18:00-19:00 ընթրիքի պատրաստություն

19:00-21:00 քննարկումներ, զրույցներ

21:00-22:30 թեյախմություն խարույկի շուրջ, ծիսական երգեր, ընթերցումներ

22:30- քուն

Օր երկրորդ

07:00- վերկաց

07:30- նախավարժանք

07:30-08:00 անձնական հիգենիա, անկողնու հարդարում, վրանի և տարածքի կարգի բերում

08:00-09:00 նախաճաշ, հանգիստ

09:00-13:30 ըստ ուսումնական կետերի՝ հրաձգություն, նետաձգություն, սուսերամարտ, վոլոյբոլ

13:30-14:00 հիգենիայի ժամ, ճաշի պատրաստություն

14:00-15:00 ընդմիջում

15:00-16:00 լող Սևանա լճում

16:00-18:00 բարձրունքի հաղթահարում՝ Արեգունի

18:00-19:00 հանգիստ, ընթրիքի պատրաստություն

19:00-21:00 քննարկումներ, զրույցներ

21:00-22:30 թեյախմություն խարույկի շուրջ, ծիսական երգեր, ընթերցումներ

22:30- քուն

Օր երրորդ

07:00- վերկաց

07:30- նախավարժանք

07:30-08:00 անձնական հիգենիա, անկողնու հարդարում, վրանի և տարածքի կարգի բերում

08:00-09:00 նախաճաշ, հանգիստ

09:00-13:30 ըստ ուսումնական կետերի՝ հրաձգություն, նետաձգություն, սուսերամարտ, վոլոյբոլ

13:30-14:00 հիգենիայի ժամ, ճաշի պատրաստություն

14:00-15:00 ընդմիջում, կարճատև հանգիստ

15:00-16:00 լող Սևանա լճում

16:00-18:00 մոտակա բարձունքի հաղթահարում

18:00-19:00 հանգիստ, ընթրիքի պատրաստություն

19:00-21:00 քննարկումներ, զրույցներ

21:00-22:30 թեյախմություն խարույկի շուրջ, ծիսական երգեր, ընթերցումներ

22:30- քուն

Օր չորորդ

07:00- վերկաց

07:30- նախավարժանք

07:30-08:00 անձնական հիգենիա, անկողնու հարդարում, վրանի և տարածքի կարգի բերում

08:00-09:00 նախաճաշ, հանգիստ

13:00-13:30 լողափնյա վոլոյբոլ

13:30-14:00 հիգենիայի ժամ, ճաշի պատրաստություն

14:00-15:00 ճաշ, կարճատև հանգիստ

15:00-16:00 լող Սևանա լճում

16:00-18:00 մարզական խաղեր, ֆիզիկական աշխատանքներ

18:00-19:00 հանգիստ, ընթրիքի պատրաստություն

19:00-21:00 քննարկումներ, զրույցներ

21:00-22:30 թեյախմություն խարույկի շուրջ, ծիսական երգեր, ընթերցումներ

22:30- քուն

Օր հինգերորդ

07:00- վերկաց

07:30- նախավարժանք

07:30-08:00 անձնական հիգենիա, անկողնու հարդարում, վրանի և տարածքի կարգի բերում

08:00-09:00 նախաճաշ, իրերի հավաքում և տեղավորում մեքենայում

10:00- 12:00 մարզական պարապմունք

13:00-14:00 լող Սևանա լճում

15:00 մեկնում Երևան

17:00-ժամանում Երևան